กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
ผู้ที่ส่งของมาทำบุญ ถ้าถวายเป็นของสงฆ์ ทางวัดจัดการได้ยาก ,ถ้าถวายเป็นของวัด ทางวัดจัดการได้ง่าย12

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 207
๕. ปฐมสุขสูตร
ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์และสุข
[๖๕] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรอยู่ที่นาลกคาม แคว้นมคธ
ครั้งนั้นแล
ปริพาชกชื่อว่าสามัณฑกานิ เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่านพระสารีบุตร
ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า
ดูก่อนท่านพระสารีบุตร อะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดสุข อะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดทุกข์.
ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุ
การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุข
ดูก่อนผู้มีอายุ เมื่อมีการเกิด เป็นอันหวังได้ทุกข์นี้ คือ

ความหนาว
ความร้อน
ความหิว
ความระหาย
อุจจาระ
ปัสสาวะ
สัมผัสไฟ
สัมผัสท่อนไม้
สัมผัสศัสตรา
ญาติก็ดี มิตรก็ดี มาประชุมพร้อมกัน ย่อมโกรธเคืองเขา
ดูก่อนผู้มีอายุ เมื่อมีการเกิด เป็นอันหวังได้ทุกข์นี้

ดูก่อนผู้มีอายุ เมื่อไม่มีการเกิด เป็นอันหวังได้สุขนี้ คือ
ความไม่หนาว
ความไม่ร้อน
ความไม่หิว
ความไม่ระหาย
ไม่ต้องอุจจาระ
ไม่ต้องปัสสาวะ
ไม่ต้องสัมผัสไฟ
ไม่ต้องสัมผัสท่อนไม้
ไม่ต้องสัมผัสศัสตรา
ญาติก็ดี มิตรก็ดี มาประชุมพร้อมกัน ย่อมไม่โกรธเคืองเขา

ดูก่อนผู้มีอายุ เมื่อไม่มีการเกิด เป็นอันหวังได้สุขนี้ ดังนี้ .
จบปฐมสุขสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมสุขสูตรที่ ๕
ปฐมสุขสูตรที่ ๕ สามัณฑกานิปริพาชก ถามท่านพระสารีบุตร ถึงสุขทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูล.
จบอรรถกถาปฐมสุขสูตรที่ ๕
พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 208

13
เล่ม47หน้า187
ชื่อว่า การเห็นสมณะทั้งหลายการเข้าไปหาทั้งหมดเป็นต้นนั้น
ท่านกล่าวว่า ทัสสนะ (การเห็น) เพราะไม่ได้แสดงสิ่งที่ต่ำช้า
ข้อนี้พึงทราบว่าเป็นมงคล เพราะเหตุไร เพราะมีอุปการะมาก และ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเเม้การเห็นว่ามีอุปการะมากแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น
ดังนี้เป็นอาทิ
เพราะกุลบุตรที่ปรารถนาประโยชน์ เห็นภิกษุทั้งหลายผู้ทรงศีล มาถึงประตูเรือน
ถ้าหากว่าไทยธรรมมีอยู่ ก็พึงต้อนรับด้วยไทยธรรม ตามกำลัง
ถ้าหากว่าไทยธรรมไม่มี ก็พึงไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์
เมื่อการไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์นั้นไม่สำเร็จ (ไหว้ไม่สะดวก) ก็พึงประคองอัญชลีนมัสการ
แม้เมื่อการประคองอัญชลีนมัสการนั้นไม่สำเร็จ ก็พึงนั่งมองด้วยจิตที่เลื่อมใส
ด้วยนัยน์ตาทั้งสอง ที่ประกอบด้วยความรัก

เพราะว่าด้วยบุญที่มีการมองดูอย่างนี้เป็นมูลเหตุ
โรคนัยน์ตาก็ดี
โทษก็ดี
ฝ้าก็ดี
ไฝก็ดี
ย่อมไม่มีตลอดพันชาติเป็นอเนก

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 188
เขามีจักษุที่แจ่มใส ประกอบด้วยสิริ มีวรรณะ ๕ เช่น กับด้วยหน้าต่างแก้วมณีที่เปิดไว้ในวิมานแก้ว
เป็นผู้มีปกติได้สมบัติทุกอย่าง ทั้งในเทวโลก ทั้งในมนุษยโลกประมาณสิ้นแสนกัป
14
ประกาศเรื่องความผิดในการตักอาหารเดนสงฆ์15
ห้ามตักอาหารเดนสงฆ์ไปกินนอกวัด ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตโดยมีงานด่วน16
แจ้งคณะลูกศิษย์วัดสามแยก

ผู้ใดที่ได้กระทำความผิดในการตักอาหารเดนสงฆ์ อยากขอให้แจ้งชื่อและข้อที่ได้ทำผิดไป รวมถึงการชดใช้ (สินใช้) และการจ่ายค่าปรับอีก 10 เท่า (ถ้ามีส่วนโกงตามที่อาจารย์เกษมอธิบาย) ว่าได้ชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และได้จัดการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เพื่อจะรวบรวมข้อมูลส่งอาจารย์โดยเร็ว
......................................
คลิปที่อาจารย์พูดเรื่องนี้เริ่มนาทีที่ 57.08 เป็นต้นไป (โรงจังหันเช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2563)
https://youtu.be/PFCkH1b5e38?t=3428
......................................
โทรหรือไลน์แจ้งได้ที่เบอร์ 088-5927386 ,087-9650657
.....................................
"หากมีความประสงค์ต้องการชดใช้ อยากให้โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนบำรุงวัด"
17
ประกาศเรื่องความผิดในการตักอาหารเดนสงฆ์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค. 63


18
แจ้งเรื่อง การโอนเงินเพื่อบูชาธรรม
======================
ท่านใดที่ต้องการโอนเงินมาเพื่อบูชาธรรมกับอาจารย์เกษม อยากให้โอนเข้ากองทุนเพื่อการกศล โดยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทางวัดก่อน หรือเมื่อโอนแล้วให้โทรแจ้งทันที และส่งสลิปโอนเงินมาในไลน์  โดยสามารถโทรแจ้งและส่งไลน์ได้ที่เบอร์ 088 592 7386 ,087 965 0657

บัญชีกองทุนเพื่อการกศล ==> https://www.samyaek.com/board/index.php?topic=1852.0
19
ประกาศรายชื่อผู้ได้จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 32
20
กติการการจัดสำรับให้อาจารย์เกษม สำหรับผู้ถือ 1 และผู้ถือหลายอย่าง
https://www.samyaek.com/board/index.php?topic=1615
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10