กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31


พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 1002
ประมาณแห่งอายุของรูปพรหม
[๑๑๐๗] ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณเท่าส่วนที่ ๓ ที่ ๔ แห่งกัป [คือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔แห่งกัป].

ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นพรหมปุโรหิตา
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?มีประมาณกึ่งกัป.
ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นมหาพรหมา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?มีประมาณ ๑ กัป.

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตาภา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?มีประมาณ ๒ กัป.
พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 1003
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอัปปมาณาภา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?มีประมาณ ๔ กัป.
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอาภัสสรา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?มีประมาณ ๘ กัป.

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างสามัญไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตสุภา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?มีประมาณ ๑๖ กัป.
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอัปปมาณสุกา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?มีประมาณ ๓๒ กัป.
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุภกิณหา.
พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 1004
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?มีประมาณ ๖๔ กัป.

ผู้เจริญจตุตถฌาน
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาเหล่าอสัญญสัตว์
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้น เวหัปผลา
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้น อวิหา
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้น อตัปปา
บางคนไปเกิดพวกเทวดาชั้น สุทัสสา
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้น สุทัสสี
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้น อกนิฏฐา
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึง อากาสานัญจายตนภพ
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึง วิญญาณัญจายตนภพ
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึง อากิญจัญญายตนภพ
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ
เพราะอารมณ์ต่างกัน
เพราะมนสิการต่างกัน
เพราะฉันทะต่างกัน
เพราะปณิธิต่างกัน
เพราะอธิโมกข์ต่างกัน
เพราะอภินีหารต่างกัน
เพราะปัญญาต่างกัน.

อายุของเหล่าเทวดาอสัญญสัตว์ และเหล่าเทวดาชั้นเวหัปผลา
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๕๐๐ กัป.

อายุของเหล่าเทวดาชั้นอวิหา
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๑,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาชั้นอตัปปา
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๒,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาชั้นสุทัสสา
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๔,๐๐๐ กัป.
พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 1005
อายุของเหล่าเทวดาชั้นสุทัสสี
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๘,๐๐๐ กัป.

อายุของเหล่าเทวดาชั้นอกนิฏฐา
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๑๖,๐๐๐ กัป.

ประมาณแห่งอายุของอรูปพรหม
อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงวิญญานัญจายตนภพ
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๔๐,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๖๐,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัป.

เหล่าสัตว์ที่มีอำนาจแห่งบุญส่งเสริม ไปแล้วสู่กามภพ และรูปภพ หรือ
แม้ไปสู่ภวัคคพรหม ย่อมกลับสู่ทุคติอีกได้
เหล่าสัตว์มีอายุยืนถึงเพียงนั้น ก็ยังจุติเพราะสิ้นอายุ ภพไหน ๆ ชื่อว่า เที่ยงไม่มี
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้อย่างนี้
พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 1006
เพราะฉะนั้นแล เหล่านักปราชญ์ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ
คำนึงถึงความจริงข้อนี้ จึงเจริญมรรคอันอุดมเพื่อพ้นจากชรามรณะ
ครั้นเจริญมรรคอันบริสุทธิ์สะอาด ซึ่งมีปกติยังสัตว์ให้หยั่งถึงพระนิพพานแล้ว
ย่อมเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพาน เพราะกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงฉะนี้แล.
32
คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด / Re: เรื่องภิกษุเปรต เล่ม2หน้า599
« กระทู้ล่าสุด โดย kavinsatil เมื่อ สิงหาคม 07, 2018, 04:13:01 PM »
สาธุครับ
33
ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 19 (คิวแทรกวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2561)

34
วันที่ 3/8/18  เวลา 1718 ข้าพเจ้าชื่อ ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์ โอน 500  เข้าบัญชี  กสิกรไทย  035-3663-550 สาขาชุมแพ

บุญนี้ขอให้ธุรกิจที่ข้าพเจ้าทำ ณ ตอนนี้ เจริญรุ่งเรือง มีลูกค้ามากๆ บริวารดีๆ และบุญนี้อุทิศให้ นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทพที่รักษา ข้าทาสบริวาร คนรักคู่ครองในอดีตและปัจจุบัน ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว  เทวดา และชาวทิยพ์ที่่ช่วยงาน  เหล่าเทวดาทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง เหล่าเปรต ผี ปีศาจ มาร พรหม ครุฑ ยักษ์ ที่พักอาศัยด้วย ที่ห้อง รอบที่พักอาศัย และที่่ร้าน รอบๆร้าน และดูรักษาร้าน ทุกผู้ทุกนามที่เกี่ยวข้อง พวกท่านที่กล่าวมาทั้งหมด ให้ได้รับบุญกันถ้วนหน้า สาธุ
35
คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด / เรื่อง โลกันตนรก 13-102
« กระทู้ล่าสุด โดย สมบัติ สูตรไชย เมื่อ กรกฎาคม 30, 2018, 09:39:05 PM »
บทว่า โลกนฺตริกา ความว่าช่องว่างอันหนึ่งๆในระหว่างจักรวาลทั้ง ๓ ย่อมมีในที่สุดโลก
ดุจช่องว่างในท่ามกลางล้อเกวียน ๓ ล้อ หรือแผ่น ๓ แผ่นที่วาง ทับกันฉะนั้น.
          ก็โลกันตรนรกนั้นโดยส่วนกว้างถึง ๘,๐๐๐ โยชน์.

บทว่า อฆา คือ เปิดเป็นนิจ.
บทว่า อสํวุตา ความว่า แม้ข้างล่างก็ไม่มีตั้งไว้.
บทว่า อนฺธการา คือ มืดมิด.
บทว่า อนฺธการติมิสา ความว่า ประกอบด้วยหมอกอันทำความมืด
           พ้นจากจักขุวิญญาณ. นัยว่า จักขุวิญญาณย่อมไม่เกิด ณที่นั้น.
บทว่า  เอวํมหิทฺธิกา ความว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมปรากฏใน ๓ ทวีป         
           โดยส่องแสงครั้งเดียวเท่านั้น อย่างนี้ชื่อว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์มีฤทธิ์มาก.
           พระจันทร์และพระอาทิตย์กำจัดความมืดตลอดหนึ่งล้านแปดแสนโยชน์ในทิศหนึ่ง ๆ แล้วส่องแสงสว่าง
อย่างนี้ชื่อว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์มีอานุภาพมาก.

บทว่า อาภาย นานุโภนฺติ ความว่า แสงสว่างของตนไม่พอ.
นัยว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้นแล่นไปท่ามกลางจักรวาลบรรพต.
           ก็โลกันตรนรกเลยจักรวาลบรรพตไป เพราะฉะนั้น พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้นจึงมีแสงสว่างไม่พอในที่นั้น.
บทว่า เยปิ ตตฺถ สตฺตา ความว่า แม้สัตว์เหล่าใดเกิดแล้วในโลกันตรมหานรกนั้น.
           ถามว่า ก็สัตว์เหล่านั้นกระทำกรรมอะไรไว้จึงเกิดในโลกันตรมหานรกนั้น. 
           ตอบว่า ทำกรรมหนักคือหยาบช้า.
                        สัตว์เหล่านั้นกระทำความผิดต่อ
            มารดาบิดาและสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมและกรรมร้ายกาจมีฆ่าสัตว์
             เป็นต้นทุกวัน ๆ ย่อมเกิดในโลกันตรนรกนั้น ดุจอภยโจรและนาคโจร
             เป็นต้นในตามพปัณณิทวีป ร่างกายของสัตว์เหล่านั้นสูง ๓ คาวุต มีเล็บ
             ยาวเหมือนเล็บค้างคาว สัตว์เหล่านั้นเกาะอยู่บนจักรวาลบรรพตด้วยเล็บ 
             เหมือนค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ฉะนั้น
เมื่อใดสัตว์เหล่านั้นคลานไปถูกฝ่ามือของกันและกันเข้า
เมื่อนั้นก็สำคัญว่า เราพบอาหารแล้วจึงวิ่งหมุนไปรอบ ๆ แล้วก็ตกไปบนน้ำหนุนโลก
หน้าที่ 103
             เมื่อลมปะทะก็ขาดตกลงไปในน้ำเหมือนผลมะทราง พอตกลงไปแล้วก็       
             ละลายเหมือนก้อนแป้งตกลงไปในน้ำที่เค็มจัด.

บทว่า อญฺเญปิ กิร โภ สนฺติ สตฺตา
           ความว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเห็นกันในวันนั้นว่า โอ้โฮแม้สัตว์เหล่าอื่นก็เกิด
           ในที่นี้ เพื่อเสวยทุกข์เหมือนอย่างพวกเราเสวยทุกข์ยิ่งใหญ่ฉะนั้น.
           ก็แสงสว่างนี้ไม่ตั้งอยู่นาน ตั้งอยู่เพียงดื่มข้าวยาคูครั้งเดียว เปล่งออก
           เหมือนแสงสายฟ้าเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้น เมื่อสัตว์ทั้งหลายพูดว่านี้
           อะไรก็หายไป.
36
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เอาละ นายบ้าน เธอพยากรณ์อย่างนี้
ชื่อว่า กล่าวคล้อยตามเรา
ชื่อว่า ไม่กล่าวตู่เราด้วยคำเท็จ
ชื่อว่า พยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม และสหธรรมิกบางรูปผู้กล่าวตามวาทะ ย่อมไม่ถึงฐานะที่ควรติเตียน

ดูก่อนนายบ้าน
ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่รับทองและเงิน
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแก้วและทองอันวางเสียแล้ว ปราศจากทองและเงิน

ทองและเงินควรแก่ผู้ใด แม้กามคุณทั้งห้าก็ควรแก่ผู้นั้น
กามคุณทั้งห้าควรแก่ผู้ใด เธอพึงจำผู้นั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า
มีปกติมิใช่สมณะ
มีปกติมิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร37
กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล / Re: โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
« กระทู้ล่าสุด โดย Norasej เมื่อ กรกฎาคม 25, 2018, 09:44:25 PM »
ข้าพเจ้า นาย นรเศรษฐ ผ่องใส วันที่ 25/7/61 เวลา 21:33น. ได้โอนเงิน 3000 บาท เข้ากองทุนการกุศล  กสิกรไทย 0353663550 สาขาชุมแพ
     บุญนี้ให้ญาติ เทพที่รักษา. นายเวร และเชื้อโรคของข้า
      และเวลา 21.34น. ได้โอนเงิน 3000 บาท เข้ากองทุนการกุศล กสิกรไทย 0353663550 สาขาชุมแพ
     บุญนี้ให้ชาวทิพย์ผู้เป็นใหญ่ และบริวารผู้รักษาบริษัท เทอรูโม่ประเทศไทย จำกัด
      และเวลา 21:35น. ได้โอนเงิน 3000 บาท เข้ากองทุนการกุศล  กสิกรไทย 0353663550 สาขาชุมแพ
     บุญนี้ให้ญาติ เทพที่รักษา. นายเวร และเชื้อโรคของ  คุณปัน คุณทอมมี่. คุณโทรุ ผู้บริหารบริษัทเทอรูโม่ ประเทศไทยจำกัด และพี่น้อง ฝ่ายบุคคลบริษัทเทอรูโม่ ประเทศไทยจำกัด
38
อยากให้มีแบบนี้เหมือนกันค่ะ


ทายนิสัย
39
กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล / โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
« กระทู้ล่าสุด โดย Norasej เมื่อ กรกฎาคม 08, 2018, 08:36:02 PM »
ข้าพเจ้า นาย นรเศรษฐ ผ่องใส วันที่ 8/7/61 เวลา 20:10น. ได้โอนเงิน 10000 บาท เข้ากองทุน วัดสามแยก กสิกรไทย 1242830241  เพื่อ ชำระหนี้สงฆ์ ผ่านกองทุนวัดสามแยก.  เนื่องจากระลึกได้ว่า ตอนยังเด็ก กระทั้งโตแล้ว ก่อนที่จะได้มาเรียนรู้ตามกำลังปัญญาที่ตนจะพอรู้ได้ จากท่านอาจารย์เกษม  ได้เคยเข้าไป กิน ใช้ของสงฆ์ โดยไม่รู้ว่าผิด
    และยังเคย บูชา รูปเหรียญ รูปหล่อ มีดหมอ ด้าย สายผูกข้อมือ และเคย ถวายเงินพระ. แจกซองผ้าป่า ซองกระฐิน เพื่อเรี่ยไรเงินไปถวายพระ. เคยบวชตามประเพณี ประมาณ 15 วัน โดยไม่รู้พระธรรมวินัย.  บวชแล้วรับเงิน.  นุ่งห่มเกินพระวินัย.  คือใส่กางเกงในเหมือนฆารวาส
     ข้าพเจ้าขอขมาต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงงดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
      และข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ตลอดชีวิต
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
40
กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล / Re: โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
« กระทู้ล่าสุด โดย Norasej เมื่อ กรกฎาคม 08, 2018, 08:30:41 PM »
ข้าพเจ้า นาย นรเศรษฐ ผ่องใส วันที่ 8/7/61 เวลา 20:10น. ได้โอนเงิน 10000 บาท เข้ากองทุน วัดสามแยก กสิกรไทย 1242830241  เพื่อ ชำระหนี้สงฆ์ ผ่านกองทุนวัดสามแยก.  เนื่องจากระลึกได้ว่า ตอนยังเด็ก กระทั้งโตแล้ว ก่อนที่จะได้มาเรียนรู้ตามกำลังปัญญาที่ตนจะพอรู้ได้ จากท่านอาจารย์เกษม  ได้เคยเข้าไป กิน ใช้ของสงฆ์ โดยไม่รู้ว่าผิด
    และยังเคย บูชา รูปเหรียญ รูปหล่อ มีดหมอ ด้าย สายผูกข้อมือ และเคย ถวายเงินพระ. แจกซองผ้าป่า ซองกระฐิน เพื่อเรี่ยไรเงินไปถวายพระ. เคยบวชตามประเพณี ประมาณ 15 วัน โดยไม่รู้พระธรรมวินัย.  บวชแล้วรับเงิน.  นุ่งห่มเกินพระวินัย.  คือใส่กางเกงในเหมือนฆารวาส
     ข้าพเจ้าขอขมาต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงงดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
      และข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ตลอดชีวิต
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10