ติดต่อ ที่พักสงฆ์ ป่าสามแยก

ติดต่อ :-

:- ชื่อ

Tel.(โทร)

Line : ID

E-mail :

อื่นๆ

สอบถามปัญหาธรรม

อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต

0868533355

-

-

 

สอบถามเกี่ยวกับการเข้าพัก/ทำบุญ/เข้าพบ อ.เกษม

นายสุวิทย์ เมืองมีศรี

0836766449

0836766449

suwit.muang@gmail.com

 

แจ้งปัญหาการใ้ช้งานเว็บ samyaek

ว่าที่ร.ต.อภิวิชญ์ แก้วดี

0905694956

-

k.abhiwich@gmail.com

 

ข้อมูลที่ตั้ง ที่พักสงฆ์ ป่าสามแยก

วัดสามแยก หมู่ 9 ตำบลวังกวาง อำเภอนำ้หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260

ประวัติความเป็นมาโดยย่อของวัดสามแยก

     ประมาณพ.ศ.2536 หลวงปู่เฉลิม ธมฺมธโร ได้มาดำเนินงานโครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ

ณ บริเวณหมู่บ้านดงคล้อ – บ้านห้วยยางทอง ขึ้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ที่ถูกทำลาย และเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาพระธรรมของผู้สนใจทั่วไป

     การดำเนินงานโครงการปลูกป่าฯ นี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายเช่น หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน แห่งวัดป่าบ้านตาด รวมทั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และได้รับบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาในโครงการฯ ทั่วๆไปด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน)  ได้สนับสนุน

งบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเพิ่มเติมด้วย

 

     ในการดำเนินงานโครงการฯ นั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยแรงงานจากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อทำการแผ้วถางพื้นที่ – ปลูกกล้าไม้ – ป้องกันไฟป่า   ฯลฯ  

ฉะนั้น เมื่อหลวงปู่เฉลิม ธมฺมธโร ได้ทราบว่า หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล ได้พักอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านห้วยยางทอง   

ซึ่งชาวบ้านก็ได้ให้ความเคารพเลื่อมใสในตัวท่านหลวงปู่เกษมอยู่บ้าง หลวงปู่เฉลิม จึงได้ชักชวนหลวงปู่เกษม ให้มาช่วยกันทำงานในโครงการปลูกป่าฯ  ด้วยกัน

 

     ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2542 โครงการปลูกป่าฯ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาดีแล้ว  ประกอบกับทางวัดป่าภูแปก บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จ.เลย

ที่หลวงปู่เฉลิมเคยอยู่ปกครองมาก่อน ขาดพระเถระที่จะอยู่อบรมธรรมะให้กับชาวบ้าน และชาวบ้านภูแปกเองก็ต้องการให้หลวงปู่เฉลิม

กลับไปจำพรรษาที่วัดป่าภูแปกด้วย

   

เมื่อออกพรรษา พ.ศ. 2542 หลวงปู่เฉลิมจึงได้เดินทางไปอยู่อบรมชาวบ้าน ที่วัดป่าภูแปกเหมือนเดิม

 

     โดยภาระต่างๆ ของวัดสามแยกทั้งหมด   หลวงปู่เกษม   อาจิณฺณสีโล    รับภาระในการดูแลรับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้   

และวัดสามแยกนี้ขึ้นกับ หมู่บ้านห้วยยางทอง หมู่  9 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว     จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล ได้มาพำนักอยู่ใกล้หมู่บ้านนั้น ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2533 และเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2537  

จึงได้ขึ้นมาช่วยงานหลวงปู่เฉลิมบนภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบันนี้  เพราะฉะนั้นวัดสามแยกจึงได้ขึ้นบัญชีวัดกับหมู่บ้านห้วยยางทอง

และชาวบ้านห้วยยางทองก็เป็นผู้อุปถัมภ์วัดสามแยกมาอย่างมั่นคง ตั้งแต่วันที่ 31  ธ.ค.2533 มาจนถึงบัดนี้

 

 

        เมื่อก่อนนั้นวัดสามแยกนี้คนทั้งหลายจะรู้จักกันในนามว่า “สำนักสงฆ์ห้วยผึ้ง” แต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเรียกมาเป็น “วัดสามแยก”

เพราะว่ามีหมู่บ้านชื่อว่าสามแยก ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าใดนัก เพราะฉะนั้นคนทั้งหลาย จึงเรียกชื่อสำนักสงฆ์ไปตามชื่อหมู่บ้าน

ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนั้น ทางสำนักสงฆ์จึงได้อนุโลมเรียกไปตามชื่อที่คนทั้งหลายเรียกกัน แต่ตามความเป็นจริงแล้ว หมู่บ้านสามแยกนั้น

ถือกันว่าเป็นคุ้มสามแยก เพราะในขณะนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านดงคล้อ เอกสารทางราชการ ของคนหมู่บ้านสามแยก จึงขึ้นกับหมู่บ้านดงคล้อทั้งหมด

 

          สำหรับพื้นที่ของวัดสามแยกจากเดิมที่มีพื้นที่ประมาณ 2,735 ไร่ บัดนี้ มีผู้แลกสิทธิที่ดินของชาวบ้านถวายเพิ่มขึ้นอีกเพื่อปลูกป่า

เป็นพื้นที่ประมาณ 600  ไร่ และจะดูความเหมาะสมในการพิจารณา รับพื้นที่เพื่อปลูกป่าต่อไปอีกในอนาคต

 

เพราะฉะนั้นพื้นที่ปลูกป่าของวัดสามแยกจึงยังไม่แน่นอน แต่พื้นที่ทั้งหมดเมื่อปลูกป่าแล้ว ก็คือการคืนให้กรมป่าไม้ไปพร้อมแล้ว

สถานที่บางส่วนภายในวัด

พระไตรปิฎก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นหูที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นกายที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นใจที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง

โดย พระวัดสามแยกพระวัดสามแยก ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจให้กับทุกคนได้
ผู้ใดสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่พวกเราอธิบาย ก็ไปด้วยกันกับพวกเราได้
ก็จงอยู่ศึกษาเล่าเรียนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันกับพวกเรา

ส่วนผู้ใดเมื่อฟังพวกเราอธิบายธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้
ก็ควรไปหาผู้อื่นที่สามารถจะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้
และควรปล่อยให้พวกเราได้ดำเนินไปตามเรื่องของพวกเรา

ประกาศให้ทราบ จาก พระวัดสามแยก