คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด [Archive] กระดานสนทนาธรรม
View full version: คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด
1 2 »
 1. วงศ์ พระโสภิตพุทธเจ้าที่ ๖
 2. วงศ์ พระเรวตพุทธเจ้าที่ ๕
 3. วงศ์ พระสุมนพุทธเจ้าที่ ๔
 4. วงศ์ พระมงคลพุทธเจ้าที่ ๓
 5. ๒. วงศ์ พระโกณฑัญญพุทธเจ้าที่ ๒
 6. วงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้า ที่ ๑
 7. พระนาม พระพุทธเจ้าที่ 26 พระองค์ที่ผ่านมาแล้ว
 8. บัดนี้ เราเป็นพระสัมพุทธเจ้า ชื่อว่า โคตมะ (พระไตรปิฏก เล่ม 73)
 9. จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล พระไตรปิฏก เล่ม 11หน้า 4
 10. ๑. ปุสสเถรคาถา ว่าด้วย ในอนาคต ภิกษุจักมี ความพอใจ อย่างไร เล่ม53หน้า202
 11. ประมาณแห่งอายุของ เทวดา เทียบกับ มนุษย์ เล่ม78 หน้า 999
 12. ธาตุ ๖ เล่ม16
 13. อายตนะภายนอก ๖ เล่ม16
 14. อายตนะภายใน ๖ เล่ม16
 15. หลง เข้าใจว่า ลงอาบน้ำแล้วจะบริสุทธ์ หลง เข้าใจว่า จะพ้นจากบาปที่เคยทำ เล่ม54 หน้า 343
 16. ตกนรกอยู่ชั่วกัป ช่วยเหลือไม่ได้.เล่ม9หน้า323
 17. ข้อปฏิบัติ จักมีแก่ภิกษุทั้งหลาย ในอนาคตกาล ได้อย่างไรหนอ เล่ม53หน้า207
 18. ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์และสุข(เล่ม38หน้า207)
 19. ไม่มีของให้ทาน แก่ท่านผู้มีศีลทั้งหลาย เล่ม47หน้า187
 20. การบวชภิกษุณี ในยุคของพระเจ้าเทวานัมปิยดิส ก็ยังบวชได้ยาก เล่ม1หน้า151
 21. สร้างพยานโกง เหตุแห่งทรัพย์ ของประชุมชน 63-262
 22. ความตาย ความพรัดพราก ความโศกเศร้า 52-83
 23. จะยึดเอาบ้านเมืองของเขาแล้วปิดประตูเมืองไม่ให้ออก สุดท้ายลงอเวจี จนแผ่นดินสูงขึ้นประมาณ๑๖กิโลเมตรจึงพ้นอเวจี เล่ม๔๑หน้า๔๑๐
 24. ความหมายของคำว่า บังสุกุลจีวร เล่ม๓๕หน้า๙๐
 25. ขนาดสัดส่วนของอสุรินทร ราหู
 26. มีสินค้าสะสมมาตลอด ๑๒ ปี ขายไม่ออก ชฎิลกุมารนั้นขายสินค้า หมดในวันเดียว นี่เป็นฤทธิ์ของผู้มีบุญนั้น เล่ม69-757
 27. ฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญ โชติกเศรษฐี เล่ม69หน้า756
 28. พระโพธิสัตว์ ในคราวเป็นโจร ได้เมียเป็นโสเภณี58-497
 29. ท้าวสักกะบีบภูเขา แล้วเขียนรูปกระต่ายในดวงจันทร์ให้อยู่ตลอดกัป 58-488
 30. อินทริยปโรปริยัติญาณ(ญาณหยั่งรู้อินทรีย์ของสัตว์) 38-70
 31. นรกชื่อ กุกกุลนรก 61-616
 32. ในคราวที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังต้องเสวยกรรมเก่าที่เคยทำไว้ 71-873
 33. เทียบอายุของเทวดากับมนุษย์ 78-1000
 34. ประมาณแห่งอายุของ รูปพรหม และ อรูปพรหม 78-1002
 35. เรื่องภิกษุเปรต เล่ม2หน้า599
 36. เรื่อง โลกันตนรก 13-102
 37. พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่า ใครรับเงินและทอง ไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายพระศากยบุตร เล่ม9หน้า535
 38. โรคของบรรพชิต(เล่ม35หน้า373)
 39. น้องชายคนเล็กของพระเจ้าธรรมาโศก มีพระนามว่า วีตโสกะ เป็นพระอรหันต์ เล่ม51หน้า123
 40. พระราชาใช้หนี้ให้พระอรหันต์ 25-240 (ต้นเรื่องคือ พหุธิติสูตร ว่าด้วยความสุข 25-234)
 41. กินไข่ไก่ แม่ไก่จองเวรผูกอาฆาต เล่ม43หน้า159
 42. คิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในนา /ภิกษุตู่เอาที่นา ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก เล่ม2หน้า21
 43. คิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในสวน /ภิกษุตู่เอาที่สวน ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก เล่ม2หน้า20
 44. ว่าด้วยทองและเงินไม่สมควรแก่สมณศากยบุตร (พระพุทธะเจ้าทรงตรัสเองว่าไม่ให้มีเงินทอง)เล่ม29หน้า212
 45. เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ เล่มที่2หน้า455
 46. อาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ และ คำว่า ชื่อว่า บุคคลผู้เก้อ ยาก
 47. โทษของ ผู้ที่มีความปราถนาเกินส่วน เล่ม56หน้า399
 48. ทำผิดแล้วประกาศยอมรับผิด เป็นวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยะ 11-335
 49. เรื่องยาที่พระควรให้ และ ไม่ควรให้ เล่ม2หน้า432
 50. พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้ เห็นลิ้น กับ พระคุยหะ(ของลับ)ของพระองค์ แก่อัมพัฏฐมานพ เล่ม11หน้า518)