การไหว้ศาลเจ้าที่

<< < (2/2)

พระวัดสามแยก:

บางครั้งก็พอ   บางครั้งก็ไม่พอ   บางกลุ่มก็พอ   บางกลุ่มก็ไม่พอ
แต่การกระทำของคุณก็รอบคอบดีแล้ว   กลุ่มไหนไม่พอก็มีอุทิศไปให้อีก   ถ้าแบบทีุ่ึคุณทำอยู่นี้   พอแน่ล่ะ

พระวัดสามแยก:

เรื่องที่พึ่งที่ประเสริฐ      เรื่องที่พึ่งที่เลิศนี้   
วัตถุทั้งหมดทั้งปวงทั้งหยาบและละเอียด   เป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายไม่ได้หรอกนะ   
แม้แต่ตัวตนของพระพุทธเจ้าอันที่ประกอบด้วยดิน – น้ำ – ลม – ไฟ – หนัง – เนื้อ – เอ็น – กระดูก  ฯลฯ 
นั้นก็ไม่ใช่นะ 

ท่านทั้งหลายคิดดูให้ดี    ถ้าอยากปลอดภัย   พระพุทธ – พระธรรม – พระสงฆ์   ไม่มีซักนิดเลยอันที่เป็นวัตถุนั้น

เล่ม  27   หน้า   90

บทว่า   อตฺตทีปา   ความว่า   ท่านทั้งหลายจงทำตนให้เป็นเกาะ   เป็นที่ต้านทาน   เป็นที่เร้น   
เป็นคติที่ไปในเบื้องหน้า  เป็นที่พึ่งอยู่เถิด.

อนญฺญสรณา นี้      เป็นคำห้ามพึ่งผู้อื่น    ด้วยว่าผู้อื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้ 
เพราะคนหนึ่งจะพยายามทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์หาได้ไม่     

สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า   ตนนั่นแลเป็นที่พึ่งของตน     คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
           
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า  อนญฺญสรณา ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ

ถามว่า    ก็ในที่นี้  อะไรชื่อว่าตน  ?
ตอบว่า   ธรรมที่เป็นโลกิยะและเป็นโลกุตตระ  (ชื่อว่าตน).
           
ด้วยเหตุนั้นนั่นแล  พระองค์จึงตรัสว่า  ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา  อนญฺญสรณา 
จงมีธรรมเป็นเกาะ    มีธรรมเป็นสรณะ    ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะคำว่า    สรณะ   แปลว่า   ที่พึ่ง   
ที่สามารถทำความกลัว – ความสะดุ้ง – ความทุกข์ – ทุคติ – ความเศร้าหมองทุกด้าน   
ให้พินาศ – ย่อยยับ – สลายไป    ด้วยการเข้าถึงสรณะนั้น    คำว่า   สรณะ   นี้เป็นชื่อของพระรัตนตรัยนั่นเอง.

ทีนี้พระพุทธรูปต้องไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ - ความสะดุ้ง - ความเศร้าหมอง   ให้ใครได้อย่างถูกต้องแน่นอน
เพราะฉะนั้น   พระพุทธรูปจึงไม่ใช่พระรัตนตรัยโดยประการทั้งปวง
ใครจะบอกว่าใช่   มันก็ไม่ใช่   เพราะตามความเป็นจริงแล้ว   มันไ่ม่ใช่

สิ่งที่จะกำจัดในสิ่งที่กล่าวมาได้มีอยู่อย่างเดียวคือ   ธรรมของพระุพุทธเจ้าเท่านั้น
ธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่วัตถุทั้งหมด    แต่เป็นคำสอนเท่านั้น

เพราะฉะนั้น   ใครที่ก็ตามที่เคารพพระพุทธรูป   เอาพระพุทธรูปเป็นที่พึ่ง - เป็นที่ระลึก - เป็นที่พักพิง  ของใจ
จึงขาดกันกับพระรัตนตรัยแน่นอน     เป็นคนที่สรณะขาด      ต่อสัญญาณการระลึกกับพระรัตนตรัยไม่ติด
เป็นคนที่ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง    จึงไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริง


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว