คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด [Archive] 2 กระดานสนทนาธรรม
View full version: คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด
« 1 2
  1. พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า มาตังคะ องค์สุดท้าย(เพราะพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นแล้ว)70-388
  2. แม้พระปัจเจกโพธิสัตว์ ก็มีการบำเพ็ญถึง6ปี จึงบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
  3. พระพุทธเจ้า ทรงรักษาพระที่ป่วย กายเน่า
  4. บวชแล้วสึก ถึง7ครั้ง ครั้งที่7เดินไปจะขอบวชอีก บ่นไปด้วยว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แล้วบรรลุเป็นพระโสดาบัน
  5. สั่งให้คนไปฆ่าผัว แต่สุดท้ายตัวเองรู้ข่าวว่าผัวตายจริง หัวใจตัวเองก็แตกตาย
  6. ทางของคนเสื่อม. 46-309
  7. การเล่าเรียนมี ๓ อย่าง(เล่ม11หน้า102)
  8. ยินดีในบุญครับ