กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 22 (คิวแทรกที่ 1 - 3)
92
เวลา 12.28น  วันที่ 1/10/2018   ข้าพเจ้าชื่อ ธัญญ์ตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 500 เข้าบัญชี 046-1-27789-6 กสิกร สาขาชุมแพ 

บุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้ชีวิตข้าพเจ้า และธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญๆยิ่งๆขึั้นไป  และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า   สาธุ
94
เป็นการสรุปกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะgclub
95
ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

---------------------------------------------
ผู้ที่เข้ามาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เพื่อทำบุญ, มาศึกษาธรรม หรือต้องการเข้าพัก ต้องอ่านระเบียบต่าง ๆ ของที่พักสงฆ์ฯ ให้เข้าใจและปฏิบัติตามให้ได้
ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก รู้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จึงจัดทำ ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเข้ามาในที่พักสงฆ์- ป่าสามแยก เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ที่เข้ามาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ท่านต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ห้องผลไม้ หรือที่โรงทาน
1.2 ลงทะเบียนใน “สมุดลงทะเบียน”
1.3 สำหรับผู้ที่มาครั้งแรก, ผู้ที่ยังไม่เคยสแกนบัตร หรือไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อสแกนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปภาพที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ เช่น บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ เป็นต้น
1.4 สถานที่ ลงทะเบียนและสแกนบัตรฯ คือ โรงบิณฑบาต
1.5 อ่านระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้ครบทุกข้อ

2. การขออนุญาตเปิดใช้โทรศัพท์
2.1 ผู้เข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้ปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสาร ทุกชนิด หากมีความจำเป็น ต้องใช้โทรศัพท์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสาร ให้เขียนขออนุญาตใน “สมุดขออนุญาตใช้โทรศัพท์” และแจ้งขออนุญาต ต่อคณะกรรมการ ยกเว้น ผู้มีหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
2.2 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ไปใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำหนด เช่น โรงมะพร้าว
2.3 เมื่อเสร็จธุระแล้ว ให้ปิดโทรศัพท์โดยทันที หากต้องการใช้อีก ต้องขออนุญาตใหม่

3. ห้ามบันทึกภาพและเสียงใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาต

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ที่พักสงฆ์ฯ ได้จัดวางตู้หนังสือพระไตรปิฎกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณที่พักสงฆ์ฯ เพื่อให้ได้ศึกษาตามกำลังของแต่ละบุคคล ส่วนการให้ทานด้วยปัจจัยทั้งสี่นั้น ถือเป็นเพียงส่วนประกอบ เพื่อส่งเสริมกันเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก


96
ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง การเข้าพักที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
------------------
ผู้ที่เดินทางมาที่พักสงฆ์ป่าสามแยกเพื่อทำบุญ, มาศึกษา หรือมาด้วยจุดประสงค์อื่น
ที่ต้องการเข้าพักที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอเข้าพัก

1. ต้องเป็นบุคคลผู้สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น
2. ถ้าเป็นคนป่วย คนสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ หรือควบคุมตนเองไม่ได้
จะต้องมีญาติตามกฎหมาย หรือผู้ดูแลรับผิดชอบมาด้วย เท่านั้น
3. ห้ามไม่ให้ผู้หลบหนีคดี เข้ามาพักหรืออยู่อาศัยในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

การขออนุญาตเข้าพัก

1. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าพัก ให้ลงทะเบียนใน “สมุดลงทะเบียน” ที่โรงบิณฑบาต
2. หากต้องการเข้าพักเกิน 3 วัน ให้กรอก “แบบฟอร์มขอเข้าพัก” และ
ยื่นกรรมการผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อพิจารณาอนุญาตการเข้าพัก
3. กำหนดยื่นขอเข้าพักได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
4. การเข้าบ้านพัก
4.1 ผู้ที่มาคนเดียว หรือเป็นกลุ่มชาย-หญิง (ไม่ใช่ญาติกัน)
(1) “ผู้หญิง” กำหนดให้พักที่ “บ้านดินหญิง”
(2) “ผู้ชาย” กำหนดให้พักที่ “บ้านดินชาย”
4.2 ผู้ที่มาแบบครอบครัว (เป็นญาติกัน และมีทั้งผู้หญิง - ผู้ชาย)
กำหนดให้พักที่ “บ้านครอบครัว”
5. การขออนุญาตไปธุระนอกที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
ให้เขียนขออนุญาตใน “สมุดขออนุญาตไปทำธุระนอกที่พักสงฆ์ป่าสามแยก” และยื่นต่อกรรมการ เมื่อได้รับการอนุญาต จึงจะออกไปธุระได้
6. การขออนุญาตใช้โทรศัพท์
หากมีธุระจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ ให้เขียนขออนุญาตใน “สมุดขออนุญาต ใช้โทรศัพท์” และยื่นต่อกรรมการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ไปใช้โทรศัพท์ ในจุดที่กำหนด และเมื่อเสร็จธุระแล้ว ให้ปิดโทรศัพท์โดยทันที

ข้อห้ามในที่พัก

1. ห้ามพูดคุยกันและกัน ถ้าไม่มีธุระจำเป็น หากมีธุระต้องคุยกันเบา ๆ ห้ามส่งเสียงดัง
2. ห้ามเข้าไปในที่พักของกันและกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกันก่อน
3. ถ้าได้เข้าพักตามที่อยู่ต่าง ๆ เช่น กุฏิ, บ้านพัก ฯลฯ เมื่อจะจากไปต้องเก็บงำ
และทำความสะอาดสิ่งต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
4. ห้ามขึ้นมาอ่านหนังสือบนศาลาฟังธรรมโดยไม่จำเป็น และต้องขออนุญาตก่อน
5. ห้ามนำอาหารมากินบริเวณบ้านพัก ยกเว้น ผู้ป่วยและเด็ก
6. ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาด้วย ห้ามนำเข้าที่พักหรืออาคารส่วนกลาง และห้ามเอาสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว ฯลฯ นั่ง, นอนบนผ้าห่ม, หมอน, มุ้งอันเป็นของวัด
7. ห้ามทุกคนที่มาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้อาหารแก่สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในบริเวณที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เช่น หมา แมว เป็นต้น เว้นไว้แต่ให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง ที่ตนนำมาด้วย
8. ห้ามใช้โทรศัพท์ในบ้านพักกลาง ยกเว้น บ้านพักส่วนบุคคล และต้องได้รับ
อนุญาตก่อน

ข้อควรระวัง

1. เมื่อท่านได้รับอนุญาตให้เข้าพักแล้ว จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ที่พักสงฆ์-
ป่าสามแยกเป็นที่อยู่ของพระภิกษุ, สามเณร, ชี และฆราวาสผู้ต้องการความสงบ เพราะฉะนั้น ผู้ที่เข้าพัก จะต้องระมัดระวังการกระทำ และคำพูดใด ๆ ไม่ให้ไปรบกวนความสงบของพระภิกษุ, สามเณร, ชี และฆราวาส โดยไม่มีเหตุอันควร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันบาปให้กับตัวท่านเอง
2. ต้องตั้งใจศึกษาพระธรรมและอุปัฏฐากสงฆ์ ตามกำลังและความสามารถ
3. ผู้ที่เข้าพักแล้ว จะต้องไม่นิ่งดูดายในการงานของส่วนรวม ต้องขวนขวาย ช่วยเหลือตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล
4. หากท่านได้เห็นหรือได้ยิน ในสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ถูกต้อง อย่าเก็บไว้ในใจ ให้นำปรึกษาคณะกรรมการฯ
5. ถ้าท่านเห็นหลักฐานชัดเจนในเรื่องความผิดที่ผ่านมาของกันและกัน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้นำเข้าแจ้งต่อคณะกรรมการฯ อย่าค้างไว้
6. ผู้ที่เข้าพักแล้ว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดยเคร่งครัด เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นว่า ท่านทำผิดกฎระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยก แล้วมีการว่ากล่าวตักเตือน ท่านจะต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามแต่โดยดี ถ้าผู้เข้าพักไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือคณะกรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง มีมติ “เห็นสมควร
ให้ออกจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยก” ท่านจะต้องปฏิบัติตามนั้น
7. ผู้ใดวางสิ่งของหรือของมีค่า ไว้ในบริเวณที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดยไม่มีกรรมการหรือผู้ใดในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก รู้เห็นหรือรับทราบ ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ระเบียบและข้อปฏิบัติ ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

ขณะพักอยู่ที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เพื่อป้องกันบาปของท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านศึกษาระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ต่อไปนี้ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามให้ได้
1. ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
2. ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
97
ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
-----------------------------------------------------------------
ระเบียบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรักษาให้ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เป็นสถานที่ที่มีความสงบความเจริญ เหมาะสมแก่การศึกษาธรรม ดังนั้น ผู้เข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้

1. ผู้ที่มาที่พักสงฆ์ป่าสามแยกครั้งแรก หรือไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทุกคนต้องลงทะเบียนและสแกนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปภาพที่ทางราชการออกให้
2. ผู้ที่ต้องการเข้าพัก ให้แจ้งกรรมการ พร้อมลงทะเบียนเข้าที่พัก และให้ปฏิบัติตามระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยกอย่างเคร่งครัด
3. ผู้ที่เข้ามาภายในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี- ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่บาง คอกว้าง คอลึก รัดรูป หรือสั้นจนเกินไป
4. ให้รักษาความสงบเรียบร้อย สำรวมกิริยาวาจา ไม่พูดเสียงดัง หรือเปิดเสียงเพลง เสียงการละเล่นต่าง ๆ ภายในบริเวณที่พักสงฆ์ป่าสามแยกทั้งหมด
5. ห้ามหยิบชิม บริโภคสิ่งของที่เขานำมา หรือฝากมาถวายพระ ก่อนถวายหรือก่อนได้รับอนุญาต
6. ห้ามพูดในขณะที่อยู่ตรงภาชนะใส่อาหารส่วนรวม แม้ในขณะกำลังทำหรือ
ตักอาหารก็ตาม ยกเว้น มีผ้าปิดปาก
7. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ต้องล้างภาชนะให้สะอาด และคว่ำไว้ในที่กำหนด
8. ให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง คือ ขยะแห้งทิ้งใน “ถังขยะแห้ง”, ขยะเปียกและเศษ-อาหารทิ้งใน “ถังขยะสำหรับทิ้งเศษอาหาร”, เศษผัก-ผลไม้ ให้ทิ้งใน “ถังขยะสำหรับทิ้งเศษผัก-ผลไม้” สำหรับขยะส่วนตัว ให้นำกลับไปด้วย

9. ห้ามเปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด, ห้ามบันทึกการแสดงธรรมของอาจารย์, ห้ามถ่ายรูป หรือวิดีโอพระภิกษุในวัด และอาจารย์เกษม
ดวงแพงมาต ยกเว้น ผู้มีหน้าที่หรือผู้ได้รับอนุญาต
10. ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาด้วย ห้ามนำเข้าที่พักหรืออาคารส่วนกลาง และห้ามเอาสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว ฯลฯ นั่ง, นอนบนผ้าห่ม, หมอน, มุ้งอันเป็นของวัด
11. ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มหรือพกพาสุรา ห้ามเสพหรือพกพายาเสพติดทุกชนิดภายในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก รวมถึง ห้ามเข้าที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ขณะมึนเมา-สุราหรือยาเสพติด ยกเว้น เป็นผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว
12. ห้ามนำศาสตราวุธ ออกมาให้ผู้อื่นเห็นโดยไม่จำเป็น ยกเว้น เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่
13. ห้ามนำของที่เป็นเดรัจฉานวิชา เครื่องรางของขลัง มาแสดงหรือจำหน่ายจ่ายแจก ในบริเวณที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
14. ห้ามบอกใบ้หรือทำกิริยา เกี่ยวกับ หวย เลข และการพนันทุกชนิด
15. ห้ามขีด เขียน วาด พ่นเป็นข้อความหรือรูปภาพ ทับข้อความ หรือเครื่องหมาย ที่ทำเตือนไว้ หรือพื้นที่ต่าง ๆ ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
16. ห้ามนั่งหลับตาภาวนาอยู่ที่ศาลาและสถานที่ส่วนรวมอื่น ๆ
17. ห้ามเข้าไปในเขตของพระ เขตของชี และเขตห้ามเข้า ก่อนได้รับอนุญาต
18. ห้ามทำการเพาะปลูกหรือทำการเกษตรอย่างอื่น ไม่ว่าทำเพื่อส่วนกลาง หรือทำเป็นของส่วนตัว ก่อนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ
19. ผู้ที่มีปัญหาจำเป็นเร่งด่วน ต้องการขอพบอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ให้แจ้ง
คณะกรรมการฯ ก่อน
20. ผู้ที่ต้องการฟังธรรม ในวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ ให้แจ้งคณะกรรมการฯ ก่อนเวลา 17.00 น.

21. ผู้ที่ต้องการทำบุญให้กับผู้ตาย หรือต้องการทำบุญส่วนบุคคล เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องแจ้งกรรมการ เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบ ที่กำหนด

ให้ทำตัวรักษาความเรียบง่ายแก่สายหู สายตา และจิตใจผู้มาเยี่ยมเยือน มองแล้วให้เป็นที่สบายตา ฟังแล้วสบายหู รับรู้แล้วให้เป็นที่สบายใจ ให้สมกับว่า มาหาความสบายกายหรือจิตใจ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว วัดก็จะหมดความหมายที่ดี นี้เป็นคำเตือน

ทั้งนี้ ให้ผู้มาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก หรือผู้ทำบุญทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ถ้ามี ข้อสงสัยให้สอบถามคณะกรรมการฯ หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ คณะกรรมการฯ จะให้ ออกจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ทันที

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
98
ประกาศที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง เปลี่ยนเลขที่บัญชี "กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต" (14 ก.ย. 2561)
รายละเอียด ==> http://www.samyaek.com/board/index.php?topic=1798.0
99
คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด / Re: เรื่อง โลกันตนรก 13-102
« กระทู้ล่าสุด โดย อีผี เมื่อ กันยายน 12, 2018, 01:31:39 PM »
เป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้หากไม่ได้อ่านบทความคุณเลยค่ะ

บาคาร่าออนไลน์
100
ประกาศเปลี่ยนเลขที่บัญชีกองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต

ปัจจุบันนี้บัญชีเพื่อการกุศลนั้นมีผู้ถือบัญชีแทนอาจารย์เกษมอยู่ 3 คนคือ
     1.นายธนสิน ตั้งปณิธานนท์ 2.นายธีระวัฒน์ กองแก้ว 3.นางสาวอรนุช ไกรเสือ

     แต่เนื่องจากตอนนี้นางสาวอรนุช ป่วยเป็นโรคไตระยะที่5 (ระยะสุดท้าย) ทางคณะกรรมการจึงมีมติให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ถือบัญชีกองทุนเพื่อการกุศล
โดยจะเปลี่ยนผู้ถือบัญชีเป็น 1.นางสาวอัญชลีกร กุลสุวรรณ 2.นายธนสิน ตั้งปณิธานนท์ 3.นายธีระวัฒน์ กองแก้ว
     โดยเงื่อนไขในการถอนเงินยังเหมือนเดิมคือต้องมีผู้ถือบัญชีเซ็นชื่อ 2 ใน 3 จึงจะสามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ ทางผู้ถือบัญชีแทนอาจารย์เกษมจะเดินทางไปธนาคารเพื่อปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่ในวันที่13 กันยายน 2561 และจะนำเลขบัญชีใหม่มาประกาศให้ทราบหลังจากเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

     ฉะนั้นในวันที่ 13 กันยายน 2561 ขอให้งดการโอนเงินเข้ามาทำบุญกับบัญชีกองทุนเพื่อการกุศลครับ


http://www.samyaek.com/board/index.php?topic=1796.0
หน้า: 1 ... 8 9 [10]