กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 36
12
ประกาศรายชื่อผู้ได้จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 35
13
กิจกรรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาดำเนินการปรับพื้นที่ในการปลูกป่าบริเวณหน้าวัด 61 ไร่ครับ14
ประกาศรายชื่อผู้ได้จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 34
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 1 วัน)
คือ พันตำรวจตรี สุชาติ น้อยวัน และครอบครัว
15
แจ้งเรื่อง ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ใส่หน้ากากอนามัย  หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน
==================================
ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รวบรวมจังหวัดที่มีคำสั่งกำหนดมาตรการให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย  หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หากฝ่าฝืนจะต้องโทษปรับเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท ล่าสุด จำนวนรวม 42 จังหวัดทั่วประเทศ (ข้อมูล วันที่ 24 เม.ย. เวลา 08.50 น.) ดังนี้

ภาคกลางและภาคตะวันออก 13 จังหวัด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี(เฉพาะตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ) 2.ปราจีนบุรี 3.เพชรบุรี 4.สุพรรณบุรี 5.พระนครศรีอยุธยา 6.สมุทรสาคร 7.ลพบุรี 8.สมุทรปราการ 9.ประจวบคีรีขันธ์ 10.ชลบุรี 11.สระบุรี 12.ตราด และ13.นนทบุรี
ภาคเหนือ 5จังหวัด ได้แก่ 1.สุโขทัย 2.ตาก 3.เพชรบูรณ์ 4.อุตรดิตถ์ และ5.ลำพูน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ 1.ยโสธร 2.หนองคาย 3.อุบลราชธานี 4.ชัยภูมิ 5.มหาสารคาม 6.มุกดาหาร 7.ศรีสะเกษ 8.สุรินทร์ 9.อุดรธานี 10.เลย 11.อำนาจเจริญ 12.บุรีรัมย์ และ13.นครพนม

ภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่ 1.สุราษฎร์ธานี 2.ตรัง 3.นครศรีธรรมราช 4.นราธิวาส 5.ปัตตานี 6.พังงา 7.ภูเก็ต 8.ระนอง 9.สตูล 10.สงขลา และ11.ยะลา

https://www.thaipost.net/main/detail/100528
16
ผมนายปัถย์ ขออนุญาตแจ้งขอร่วมทำบุญกับกองทุนบำรุงวัด และ กองทุนเพื่อการกุศล
กองทุนละ 500 บาท รวม 1000 บาทครับ (ตามสลิปแนบ)[/img]
ขอแจ้งผ่านพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยผมมีความตั้งใจร่วมทำบุญ ขอบุญครั้งนี้อุทิศแด่
บิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ผู้มีพระคุณ อาชีพ การงาน เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวรที่กำลังมาถึง
เทวดาประจำตัวข้าพเจ้า เทวดา พระสงฆ์ที่ปฎิบัติดี พระอรหันต์ทุกพระองค์ รวมถึงข้าพเจ้าเอง ขอให้ทุกท่าน
มีแต่ความสุข คิดอะไรดีดีให้สมปรารถนา มีความสุข หมดหนี้สิน มีแต่ทรัพย์ สุขภาพแข็งแรง เทอญ
17
ผู้ที่ส่งของมาทำบุญ ถ้าถวายเป็นของสงฆ์ ทางวัดจัดการได้ยาก ,ถ้าถวายเป็นของวัด ทางวัดจัดการได้ง่าย18

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 207
๕. ปฐมสุขสูตร
ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์และสุข
[๖๕] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรอยู่ที่นาลกคาม แคว้นมคธ
ครั้งนั้นแล
ปริพาชกชื่อว่าสามัณฑกานิ เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่านพระสารีบุตร
ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า
ดูก่อนท่านพระสารีบุตร อะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดสุข อะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดทุกข์.
ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุ
การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุข
ดูก่อนผู้มีอายุ เมื่อมีการเกิด เป็นอันหวังได้ทุกข์นี้ คือ

ความหนาว
ความร้อน
ความหิว
ความระหาย
อุจจาระ
ปัสสาวะ
สัมผัสไฟ
สัมผัสท่อนไม้
สัมผัสศัสตรา
ญาติก็ดี มิตรก็ดี มาประชุมพร้อมกัน ย่อมโกรธเคืองเขา
ดูก่อนผู้มีอายุ เมื่อมีการเกิด เป็นอันหวังได้ทุกข์นี้

ดูก่อนผู้มีอายุ เมื่อไม่มีการเกิด เป็นอันหวังได้สุขนี้ คือ
ความไม่หนาว
ความไม่ร้อน
ความไม่หิว
ความไม่ระหาย
ไม่ต้องอุจจาระ
ไม่ต้องปัสสาวะ
ไม่ต้องสัมผัสไฟ
ไม่ต้องสัมผัสท่อนไม้
ไม่ต้องสัมผัสศัสตรา
ญาติก็ดี มิตรก็ดี มาประชุมพร้อมกัน ย่อมไม่โกรธเคืองเขา

ดูก่อนผู้มีอายุ เมื่อไม่มีการเกิด เป็นอันหวังได้สุขนี้ ดังนี้ .
จบปฐมสุขสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมสุขสูตรที่ ๕
ปฐมสุขสูตรที่ ๕ สามัณฑกานิปริพาชก ถามท่านพระสารีบุตร ถึงสุขทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูล.
จบอรรถกถาปฐมสุขสูตรที่ ๕
พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 208

19
เล่ม47หน้า187
ชื่อว่า การเห็นสมณะทั้งหลายการเข้าไปหาทั้งหมดเป็นต้นนั้น
ท่านกล่าวว่า ทัสสนะ (การเห็น) เพราะไม่ได้แสดงสิ่งที่ต่ำช้า
ข้อนี้พึงทราบว่าเป็นมงคล เพราะเหตุไร เพราะมีอุปการะมาก และ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเเม้การเห็นว่ามีอุปการะมากแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น
ดังนี้เป็นอาทิ
เพราะกุลบุตรที่ปรารถนาประโยชน์ เห็นภิกษุทั้งหลายผู้ทรงศีล มาถึงประตูเรือน
ถ้าหากว่าไทยธรรมมีอยู่ ก็พึงต้อนรับด้วยไทยธรรม ตามกำลัง
ถ้าหากว่าไทยธรรมไม่มี ก็พึงไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์
เมื่อการไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์นั้นไม่สำเร็จ (ไหว้ไม่สะดวก) ก็พึงประคองอัญชลีนมัสการ
แม้เมื่อการประคองอัญชลีนมัสการนั้นไม่สำเร็จ ก็พึงนั่งมองด้วยจิตที่เลื่อมใส
ด้วยนัยน์ตาทั้งสอง ที่ประกอบด้วยความรัก

เพราะว่าด้วยบุญที่มีการมองดูอย่างนี้เป็นมูลเหตุ
โรคนัยน์ตาก็ดี
โทษก็ดี
ฝ้าก็ดี
ไฝก็ดี
ย่อมไม่มีตลอดพันชาติเป็นอเนก

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 188
เขามีจักษุที่แจ่มใส ประกอบด้วยสิริ มีวรรณะ ๕ เช่น กับด้วยหน้าต่างแก้วมณีที่เปิดไว้ในวิมานแก้ว
เป็นผู้มีปกติได้สมบัติทุกอย่าง ทั้งในเทวโลก ทั้งในมนุษยโลกประมาณสิ้นแสนกัป
20
ประกาศเรื่องความผิดในการตักอาหารเดนสงฆ์หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10