เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

---------------------------------------------
ผู้ที่เข้ามาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เพื่อทำบุญ, มาศึกษาธรรม หรือต้องการเข้าพัก ต้องอ่านระเบียบต่าง ๆ ของที่พักสงฆ์ฯ ให้เข้าใจและปฏิบัติตามให้ได้
ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก รู้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จึงจัดทำ ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเข้ามาในที่พักสงฆ์- ป่าสามแยก เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ที่เข้ามาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ท่านต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ห้องผลไม้ หรือที่โรงทาน
1.2 ลงทะเบียนใน “สมุดลงทะเบียน”
1.3 สำหรับผู้ที่มาครั้งแรก, ผู้ที่ยังไม่เคยสแกนบัตร หรือไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อสแกนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปภาพที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ เช่น บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ เป็นต้น
1.4 สถานที่ ลงทะเบียนและสแกนบัตรฯ คือ โรงบิณฑบาต
1.5 อ่านระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้ครบทุกข้อ

2. การขออนุญาตเปิดใช้โทรศัพท์
2.1 ผู้เข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้ปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสาร ทุกชนิด หากมีความจำเป็น ต้องใช้โทรศัพท์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสาร ให้เขียนขออนุญาตใน “สมุดขออนุญาตใช้โทรศัพท์” และแจ้งขออนุญาต ต่อคณะกรรมการ ยกเว้น ผู้มีหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
2.2 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ไปใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำหนด เช่น โรงมะพร้าว
2.3 เมื่อเสร็จธุระแล้ว ให้ปิดโทรศัพท์โดยทันที หากต้องการใช้อีก ต้องขออนุญาตใหม่

3. ห้ามบันทึกภาพและเสียงใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาต

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ที่พักสงฆ์ฯ ได้จัดวางตู้หนังสือพระไตรปิฎกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณที่พักสงฆ์ฯ เพื่อให้ได้ศึกษาตามกำลังของแต่ละบุคคล ส่วนการให้ทานด้วยปัจจัยทั้งสี่นั้น ถือเป็นเพียงส่วนประกอบ เพื่อส่งเสริมกันเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9