ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง การเข้าพักที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง การเข้าพักที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง การเข้าพักที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
------------------
ผู้ที่เดินทางมาที่พักสงฆ์ป่าสามแยกเพื่อทำบุญ, มาศึกษา หรือมาด้วยจุดประสงค์อื่น
ที่ต้องการเข้าพักที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอเข้าพัก

1. ต้องเป็นบุคคลผู้สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น
2. ถ้าเป็นคนป่วย คนสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ หรือควบคุมตนเองไม่ได้
จะต้องมีญาติตามกฎหมาย หรือผู้ดูแลรับผิดชอบมาด้วย เท่านั้น
3. ห้ามไม่ให้ผู้หลบหนีคดี เข้ามาพักหรืออยู่อาศัยในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

การขออนุญาตเข้าพัก

1. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าพัก ให้ลงทะเบียนใน “สมุดลงทะเบียน” ที่โรงบิณฑบาต
2. หากต้องการเข้าพักเกิน 3 วัน ให้กรอก “แบบฟอร์มขอเข้าพัก” และ
ยื่นกรรมการผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อพิจารณาอนุญาตการเข้าพัก
3. กำหนดยื่นขอเข้าพักได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
4. การเข้าบ้านพัก
4.1 ผู้ที่มาคนเดียว หรือเป็นกลุ่มชาย-หญิง (ไม่ใช่ญาติกัน)
(1) “ผู้หญิง” กำหนดให้พักที่ “บ้านดินหญิง”
(2) “ผู้ชาย” กำหนดให้พักที่ “บ้านดินชาย”
4.2 ผู้ที่มาแบบครอบครัว (เป็นญาติกัน และมีทั้งผู้หญิง - ผู้ชาย)
กำหนดให้พักที่ “บ้านครอบครัว”
5. การขออนุญาตไปธุระนอกที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
ให้เขียนขออนุญาตใน “สมุดขออนุญาตไปทำธุระนอกที่พักสงฆ์ป่าสามแยก” และยื่นต่อกรรมการ เมื่อได้รับการอนุญาต จึงจะออกไปธุระได้
6. การขออนุญาตใช้โทรศัพท์
หากมีธุระจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ ให้เขียนขออนุญาตใน “สมุดขออนุญาต ใช้โทรศัพท์” และยื่นต่อกรรมการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ไปใช้โทรศัพท์ ในจุดที่กำหนด และเมื่อเสร็จธุระแล้ว ให้ปิดโทรศัพท์โดยทันที

ข้อห้ามในที่พัก

1. ห้ามพูดคุยกันและกัน ถ้าไม่มีธุระจำเป็น หากมีธุระต้องคุยกันเบา ๆ ห้ามส่งเสียงดัง
2. ห้ามเข้าไปในที่พักของกันและกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกันก่อน
3. ถ้าได้เข้าพักตามที่อยู่ต่าง ๆ เช่น กุฏิ, บ้านพัก ฯลฯ เมื่อจะจากไปต้องเก็บงำ
และทำความสะอาดสิ่งต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
4. ห้ามขึ้นมาอ่านหนังสือบนศาลาฟังธรรมโดยไม่จำเป็น และต้องขออนุญาตก่อน
5. ห้ามนำอาหารมากินบริเวณบ้านพัก ยกเว้น ผู้ป่วยและเด็ก
6. ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาด้วย ห้ามนำเข้าที่พักหรืออาคารส่วนกลาง และห้ามเอาสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว ฯลฯ นั่ง, นอนบนผ้าห่ม, หมอน, มุ้งอันเป็นของวัด
7. ห้ามทุกคนที่มาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้อาหารแก่สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในบริเวณที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เช่น หมา แมว เป็นต้น เว้นไว้แต่ให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง ที่ตนนำมาด้วย
8. ห้ามใช้โทรศัพท์ในบ้านพักกลาง ยกเว้น บ้านพักส่วนบุคคล และต้องได้รับ
อนุญาตก่อน

ข้อควรระวัง

1. เมื่อท่านได้รับอนุญาตให้เข้าพักแล้ว จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ที่พักสงฆ์-
ป่าสามแยกเป็นที่อยู่ของพระภิกษุ, สามเณร, ชี และฆราวาสผู้ต้องการความสงบ เพราะฉะนั้น ผู้ที่เข้าพัก จะต้องระมัดระวังการกระทำ และคำพูดใด ๆ ไม่ให้ไปรบกวนความสงบของพระภิกษุ, สามเณร, ชี และฆราวาส โดยไม่มีเหตุอันควร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันบาปให้กับตัวท่านเอง
2. ต้องตั้งใจศึกษาพระธรรมและอุปัฏฐากสงฆ์ ตามกำลังและความสามารถ
3. ผู้ที่เข้าพักแล้ว จะต้องไม่นิ่งดูดายในการงานของส่วนรวม ต้องขวนขวาย ช่วยเหลือตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล
4. หากท่านได้เห็นหรือได้ยิน ในสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ถูกต้อง อย่าเก็บไว้ในใจ ให้นำปรึกษาคณะกรรมการฯ
5. ถ้าท่านเห็นหลักฐานชัดเจนในเรื่องความผิดที่ผ่านมาของกันและกัน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้นำเข้าแจ้งต่อคณะกรรมการฯ อย่าค้างไว้
6. ผู้ที่เข้าพักแล้ว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดยเคร่งครัด เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นว่า ท่านทำผิดกฎระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยก แล้วมีการว่ากล่าวตักเตือน ท่านจะต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามแต่โดยดี ถ้าผู้เข้าพักไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือคณะกรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง มีมติ “เห็นสมควร
ให้ออกจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยก” ท่านจะต้องปฏิบัติตามนั้น
7. ผู้ใดวางสิ่งของหรือของมีค่า ไว้ในบริเวณที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดยไม่มีกรรมการหรือผู้ใดในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก รู้เห็นหรือรับทราบ ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ระเบียบและข้อปฏิบัติ ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

ขณะพักอยู่ที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เพื่อป้องกันบาปของท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านศึกษาระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ต่อไปนี้ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามให้ได้
1. ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
2. ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9