กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรื่อง เพิ่มเติมข้อมูลพระสูตร (บางส่วน) ที่จะเสนอหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูล
        ตามที่ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำพระสูตร (บางส่วน) เพื่อเสนอหน่วยงานเป็นข้อมูล และแจ้งกลุ่มคณะลูกศิษย์ ได้ร่วมพิจารณาโดยทั่วกัน นั้น
        คณะลูกศิษย์ ได้เสนอให้เพิ่มคำอธิบายศัพท์ และเพิ่มพระสูตรในเอกสาร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกเนื้อหาให้เข้ากับเรื่องที่อาจารย์ให้ดำเนินการ และเพิ่มข้อมูล ดังนี้
          1. เพิ่มคำอธิบายในหน้า 1 และ 5
          2. เพิ่ม “อัคคิขันธูปมสูตร” ในหน้า 10
รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
        จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ จะนำเรียนอาจารย์ต่อไป


 
2
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 399
๔. มิตตวินทชาดก
โทษของผู้ลุอำนาจความปรารถนา
[๑๐๔] "ผู้ที่มีความปราถนาเกินส่วน
มีอยู่ ๔ก็ต้องการ ๘
มี ๘ ก็ต้องการ ๑๖
มี ๑๖ ก็ต้องการ๓๒
บัดนี้มาได้รับกงจักรกรด กงจักรกรดพัดอยู่เหนือศีรษะ ของคนผู้ลุอำนาจความปราถนา"
จบ มิตตวินทชาดกที่ ๔
อรรถกถามิตตวินทชาดกที่ ๔
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุผู้ว่ายากรูปหนึ่ง
ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า จพุพฺภิ อฏฺฐชฺฌคมา ดังนี้.
เรื่องราวพึงให้พิสดารตามนัยที่กล่าวแล้วในมิตตวินทชาดกในหนหลัง
ส่วนชาดกนี้ เป็นเรื่องราวที่เกิดในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า กัสสปะ
ก็ในกาลครั้งนั้น เนรยิกสัตว์ตนหนึ่งทูลจักรกรดไว้ไหม้อยู่ในนรก
ถามพระโพธิสัตว์ว่า ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าได้กระทำบาปกรรมอะไรไว้เล่าหนอ ?
พระโพธิสัตว์กล่าวว่า เจ้าได้กระทำบาปกรรมนี้ ๆ แล้วกล่าวคาถา ความว่า :-
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 400
" ผู้ที่มีความปรารถนาเกินส่วน
มีอยู่ ๔ก็ต้องการ ๘
มี ๘ ก็ต้องการ ๑๖
มี ๑๖ ก็ต้องการ๓๒ บัดนี้

มาได้รับกงจักรกรด กรงจักกรดพัดอยู่เหนือศีรษะของคนผู้ลุอำนาจความปรารถนาดังนี้.
บรรดาบทเหล่านั้น
บทว่า จตุพฺภิ อฏฺฐชฺฌคมา ความว่า เจ้าได้เวมานิกเปรต ๔ นาง
ในระหว่างสมุทร ยังไม่พอใจด้วยนางเหล่านั้น
จึงเดินมุ่งต่อไปข้างหน้า ด้วยปรารถนาเกินส่วนได้ครอบครองนางทั้ง ๘ อีก
 แม้ในบททั้งสองที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.

บทว่า อตฺริจฺฉํ จกฺกมาสโท ความว่า เจ้าไม่พอใจด้วยลาภของตนอย่างนี้
ยังปรารถนาเกินส่วน คือต้องการต่อไปไม่รู้หยุด
มุ่งลาภข้างหน้าต่อไป คราวนี้จึงมาโดนจักรกรด คือถึงจักรกรดนี้

เจ้านั้นอันความปรารถนากำจัดเสียแล้ว คือ ถูกตัณหาความทะยานอยาก กำจัด คือ เข้าไปตัดรอนเสียแล้ว จักรกรดจึงพัดผันบนหัวเจ้า
ในจักรทั้งสอง คือจักรหินเละจักรเหล็กพระโพธิสัตว์เห็นจักรเหล็กคมปานมีดโกน
พัดผันอยู่บนหัวของเขาด้วยสามารถแห่งการพัดหมุนเวียนต่อเนื่องกันไป จึงกล่าวอย่างนี้.
ก็และครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็กลับไปสู่เทวโลกของตน
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 401
แม้เนรยิกสัตว์นั้น เมื่อบาปของตนสิ้นแล้ว ก็ไปตามยถากรรม.

พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประชุมชาดกว่า
มิตตวินทกะในครั้งนั้น ได้มาเป็นภิกษุผู้ว่ายาก
ส่วนเทวบุตรได้มาเป็นเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามิตตวินทชาดกที่ ๔
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 402
3
แจ้งคณะกลุ่มลูกศิษย์ ร่วมพิจรณาเอกสารแจ้งพระสูตร (บางส่วน) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ตามที่ อาจารย์ต้องการให้ทำเอกสารแจ้งพระสูตร (บางส่วน) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมศาสนา ฯ เพื่อเป็นข้อมูล นั้น
        คณะกรรมการในวัดและลูกศิษย์ ได้รวบรวมและจัดทำเอกสารดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงขอให้นำแจ้งในกลุ่มคณะลูกศิษย์ ได้ร่วมพิจารณาโดยทั่วกัน ทั้งนี้ กำหนดถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อจะได้นำเรียนอาจารย์ต่อไป 
 
4
ประกาศรายชื่อผู้จองคิวจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ลำดับที่ 226 - 236

 
5

(๑๓๙) เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว
พระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตร เจ้าแผ่นดินมคธ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ภาษิตของพระองค์ไพเราะจับใจยิ่งนัก
เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด
บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด
ด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่า เป็นสรณะ
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดทรงจำข้าพระองค์ ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โทษได้ครอบงำข้าพระองค์ซึ่งเป็นคนเขลา คนหลง ไม่ฉลาด ข้าพระองค์ได้ปลงพระชนมชีพพระบิดา
ผู้ดำรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เพราะปรารถนาความเป็นใหญ่
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับทราบความผิดของข้าพระองค์โดยเป็นความผิดจริง เพื่อสำรวมต่อไป

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า จริง มหาบพิตร ความผิดได้ครอบงำมหาบพิตรซึ่งเป็นคน
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 336
เขลา คนหลง ไม่ฉลาด
มหาบพิตร ได้ปลงพระชนมชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เพราะปรารถนาความเป็นใหญ่
แต่เพราะมหาบพิตรทรง
เห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริงแล้ว
ทรงสารภาพตามเป็นจริง

ฉะนั้น ตถาคตขอรับทราบความผิดของมหาบพิตร
ก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริง แล้วสารภาพตามเป็นจริง รับสังวรต่อไป
นี้เป็นวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยะแล.

(๑๔๐) เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว พระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตร เจ้าแผ่นดินมคธ
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น ข้าพระองค์มีกิจมาก มีกรณียะมากขอทูลลาไปในบัดนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ขอมหาบพิตรจงทรงทราบเวลา ณ บัดนี้เถิด

ลำดับนั้น
พระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตร เจ้าแผ่นดินมคธ ทรงเพลิดเพลิน ยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จไป.

ต่อจากนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
พระราชาพระองค์นี้ถูกขุดเสียแล้ว
พระราชาพระองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้ว

หากท้าวเธอจักไม่ปลงพระชนมชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมไซร้
ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี
ปราศจากมลทินจักเกิดขึ้นแก่ท้าวเธอ ณ ที่ประทับนี้ทีเดียว

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำเป็นไวยากรณ์นี้แล้ว
ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแล.
จบสามัญญผลสูตร ที่ ๒
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 337

6
เปิดรับผู้ต้องการจัดสำรับให้อาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยเปิดรับทั้งผู้ถือ 1 (ถือพุทธ ธรรม สงฆ์ เท่านั้น) และผู้ถือหลายอย่าง

คลิกที่ลิงค์เพื่อดูรายละเอียด ==> http://www.samyaek.com/board/index.php?topic=1615.0
7
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่องพระรับเงินเป็นอาบัติ ที่ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนา วันพุทธที่ 4 ต.ค. 2560
1. จังหวัดร้อยเอ็ด
2. จังหวัดมหาสารคาม
3. จังหวัดชัยภูมิ

จบทริปยื่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ


 
8
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่องพระรับเงินเป็นอาบัติ ที่ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนา วันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560
1. จังหวัดยโสธร
2. จังหวัดอำนาจเจริญ
3. จังหวัดมุกดาหาร
4. จังหวัดกาฬสินธุ์
5. จังหวัดชลบุรี (เก็บตกภาคตะวันออก)

และในวันพุทธที่ 4 ต.ค. 2560  จะไปยื่นหนังสือที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ,มหาสารคาม ,ชัยภูมิ
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 
9
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่องพระรับเงินเป็นอาบัติ ที่ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนา วันที่ 2 ต.ค. 2560
1. จังหวัดบุรีรัมย์
2. จังหวัดสุรินทร์
3. จังหวัดศรีสะเกษ
4. จังหวัดอุบลราชธานี
5. จังหวัดนครราชสีมา (พี่มินกับพี่ขนุนเป็นผู้ยื่นเอกสาร)

และในวันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560  จะไปยื่นหนังสือที่ จังหวัดยโสธร, อำนาจเจริญ , มุกดาหาร และกาฬสินธุ์
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 
10
กิจกรรมการยื่นหนังสือ (ภาคอีสาน) เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ ที่ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนา วันที่ 28 ก.ย. 2560
1. จังหวัดนครพนม
2. จังหวัดสกลนคร
3. จังหวัดขอนแก่น


 
หน้า: [1] 2 3 ... 10